Přihlas se na webinář zdarma a získej více informací o kurzu Škola koučinku 

Všeobecné obchodní podmínky

pro Školu koučinku, konzultace, koučink, workshopy, kurzy a přednášky

Obchodní podmínky 

I. Základní informace

Poskytovatelem služeb se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Škola koučinku s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1,
IČ: 179 96 180
; telefonní číslo 737 724 177, web: www.skola-koucinku.cz
( dále jen „kouč“ ,nebo "pořadatel" ), která poskytuje služby - konzultace, koučink, workshopy, kurzy, přednášky Školu koučinku ( dále jen „služba“) vždy na základě uzavřené smlouvy s klientem, a to v předem sjednaném rozsahu za dohodnutou cenu.

Kouč neposkytuje služby psychoterapeuta, psychologa ani terapeuta, jeho práce nenahrazuje odbornou péči lékaře.

II. Uzavření smlouvy o poskytnutí služby

Smluvní vztah mezi koučem a klientem vzniká:
- Ústně na základě výslovné dohody
- Písemně - vyplněním a předáním objednávkového formuláře kouči
- E-mailem – odesláním závazné objednávky dle pokynů uvedených na internetové stránce kouče

Okamžikem uzavření smlouvy platí, že klient potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a tyto bez výhrad akceptuje, stejně tak vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů koučem.

Klient bere na vědomí, že některé výukové postupy a metody, s nimiž bude seznámen či které mu budou zpřístupněny koučem při plnění Smlouvy, jsou chráněnými právy duševního vlastnictví  a obchodním tajemstvím Hanky Lustikové. Klient se zavazuje, že jakékoliv informace o těchto metodách a postupech nesdělí ani nepřístupní třetí osobě.  Jedná se převážně o získávání informací za jiným účelem, než etickým. Porušením se klient vystavuje pokutě min.100 000 Kč, maximální výše však může dosáhnout až do úhrady plné výše za škody způsobené poskytovateli služeb.

III. Platební podmínky

Cena za poskytnutou službu je splatná dle pokynu kouče. Na základě vyžádání klienta vystaví kouč po uhrazení ceny služby daňový doklad – fakturu, kterou zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.

Službu je možné hradit bankovním převodem, hotovostním vkladem na účet uvedený koučem či v případě konzultace hotovostně k rukám kouče, vždy dle předchozí dohody.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí :

Stornovací podmínky:

Veškeré změny objednávek a případná storna jsou přijímána pouze písemně či elektronicky.

     Přednášky:

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu přednášky, přednáškového sálu či zrušení z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení přednášky má účastník právo na vrácení 100% ceny přednášky nebo absolvovat přednášku v náhradním termínu anebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně. 
Pokud zákonná karanténa zruší  přednášku,poskytneme Vám on-line kompenzaci - se stejným tématem, ve stejné  kvalitě a za stejnou cenu.

V případě, že účastník zruší účast 7 a méně dnů před přednáškou: Je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% celkové ceny.
V případě, že se účastník na přednášku nebo kurz bez předchozí omluvy vůbec nedostaví : Je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% uhrazené ceny.

     Kurzy, workshopy a Škola koučinku:

  • Při zrušení přihlášky do 60 dnů před zahájením Školy koučinku, kurzu nebo workshopu bude vrácena částka ve výši 100%. Při pozdějším zrušení přihlášky se stává splátka nevratnou. Je však možné dohodnout se na účasti na dalším termínu workshopu, kurzu nebo Školy koučinku.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu kurzu, Školy koučinku a workshopu, změnu přednáškového sálu či zrušení z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení kurzu, Školy koučinku či workshopu nemá účastník nárok na vrácení peněz, ale bude mu nabídnut jiný termín kurzu, Školy koučinku a workshopu v náhradním termínu, anebo si může vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně. V případě zrušení kurzu, Školy koučinku nebo workshopu bude pořadatelem poskytnuta také možnost náhrady on-line kompenzací ve stejné kvalitě.

        Koučink
         Ve výjimečných písemně doložitelných případech ( vážné osobní či zdravotní důvody ), kdy klient  řádně ( telefonicky či emailem ) a včas ( nejpozději 24 hodin před plánovaným termínem služby ) omluví  svou nepřítomnost na plánovaném termínu služby, může kouč nabídnout klientovi absolvování služby nebo jeho části v pozdějším termínu a to dle vzájemné dohody.

IV. Organizační záležitosti

Kouč si vyhrazuje právo na změnu v termínech nabízených služeb v situacích, které to neodkladně vyžadují – např. onemocnění kouče, poruchy v technickém zázemí apod. Všechny případné změny budou klientovi neprodleně oznámeny emailem, telefonicky či sms zprávou a dle dohody bude poskytnut náhradní termín.

Kouč si vyhrazuje právo nepořádat konzultace, koučink, semináře a workshopy v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je uveden v oznámení o konání konkrétní služby a nabídnout klientovi možnost absolvovat objednanou službu v náhradním termínu dle dohody.

Zvukové záznamy a pořizování audiovizuálních nahrávek bez výslovného souhlasu kouče/lektora je přísně zakázáno.

V. Odstoupení od smlouvy

Kouč má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany klienta nebo pokud kouč zjistí, že jednání klienta směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách.

Klient má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů počínaje ode dne uzavření smlouvy, a to písemně na e-mailovou adresu kouče.

VI. Ztráta uspokojení z kurzu a event. škody

V průběhu kurzů, školy koučinku i osobního koučinku  provozovatel nezodpovídá za event. škody které by v prostoru konání kurzu - školící místnosti, kolem prostoru či mimo určený prostor,  nebo třetím osobám vznikly na zdraví, majetku nebo jinak (např. ztráta uspokojení z kurzu). Kurzovné za školu koučinku a kurzy se v případě ztráty uspokojení z kurzu nevrací. 

VII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů klienta se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů koučem: jméno a příjmení, datum narození, zaměstnání, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“), včetně souhlasu se zpracováním a nakládáním s veškerými poskytnutými podklady, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi koučem a klientem.

Klient dále souhlasí se zpracováním osobních údajů koučem pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména nabídky nových služeb a aktualit doručovaných elektronickou poštou klientovi. Tento souhlas (pro účely zasílání obchodních sdělení) není podmínkou vzniku platného smluvního vztahu a klient může souhlas kdykoliv zrušit, a to formou doručení zrušení souhlasu na elektronickou adresu kouče.

 

Tyto VOP jsou platné od 4.9.2023